Certificaten

ISO en VCA
Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. staat voor Veiligheid, Kwaliteit en Milieu.
Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. is in het bezit van een VCA** 2008/5.1-, een NEN-EN-ISO 9001:2008- en een NEN-EN-ISO 14001:2015-certificaat.

Deze internationaal geldende kwaliteits-, veiligheids- en milieubewijzen gelden voor het aannemen en realiseren van werken in de grond-, weg-, en waterbouw. Voor u als opdrachtgever betekenen deze certificaten dat Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. een kwalitatief hoogwaardig werk levert en aan de geldende milieu- en veiligheidsnormen voldoet.

Certificaat NEN EN ISO 14001 2015
- NEN-EN-ISO 9001:2008-certificaat
- VCA** 2008/5.1-certificaat


CO²-prestatieladder

Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. werkt al jaren volgens de nieuwste richtlijnen, hierdoor hebben we besloten de "CO²-prestatieladder" te implementeren in de bedrijfsvoering. Wij vinden het als organisatie belangrijk onze verantwoording te nemen ook als het gaat om CO² reductie. Dat je een gunningsvoordeel kunt behalen is 1, maar wij nemen onze maatschappelijke verantwoording.

Met behulp van de CO²-prestatieladder worden de te nemen maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen.

SKAO 

De stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO²-ladder betreft. Op de website van de SKAO hebben wij ook een pagina met informatie over de CO²-reductie van ons bedrijf. 

www.SKAO.nl

Jaarverslag 

Klik hier voor ons jaarverslag


Certificaat

Na het behalen van de certificering zal ons certificaat worden toegevoegd.

FSC® 

Om te kunnen inspelen op kwaliteitseisen van onze opdrachtgevers is in het voorjaar van 2012 besloten het FSC - keurmerk te gaan behalen. Dit heeft geresulteerd in een FSC-certificaat (nummer SGSCH-CoC-009458). De bijbehorende procedure is opgenomen in ons KAM-Handboek.FSC® 


Certificaat FSC®

Leerbedrijf

SBB (kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw-en infrasector) heeft ons erkend als leerbedrijf.

SBB-Erkenningsbewijs

Wij hebben ons beleid in het KAM-Handboek als volgt geformuleerd:

Beleidsverklaring
Het handboek “KAM-managementsysteem” geeft een overzicht van het beleid van Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. op het gebied van kwaliteit, arbeids-omstandigheden en milieu. Door het opzetten van een managementsysteem volgens de eisen en richtlijnen uit de NEN-EN-ISO 9001 en de VCA**, wordt gestreefd naar een systeem waarin de volgende aspecten tot uitdrukking komen:

- vastleggen van de gehanteerde werkwijze;
- aantoonbaarheid van de uitgevoerde werkzaamheden;
- continue doorvoeren van verbeteringen.

Het beleid van Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. is erop gericht om de activiteiten op een veilige, verantwoorde en economische wijze uit te voeren. Uitgangspunt hierbij is dat op geen enkel moment de arbeidsomstandigheden uit het oog worden verloren en dat wordt voldaan aan de wensen en eisen van de opdrachtgever en aan de wettelijke eisen. Het managementsysteem is verder opgezet om te bewerkstelligen dat:

- de werkwijze binnen de onderneming duidelijk zijn vastgelegd;
- gerealiseerde verbeteringen kunnen worden geborgd;
- nieuwe medewerkers snel inzicht krijgen in de gehanteerde werkwijze.

Door de directie wordt de eindverantwoordelijkheid aanvaard met betrekking tot alle bedrijfsactiviteiten die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en derden. De directie zal deze verantwoordelijkheid inhoud geven door de aspecten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu te integreren in het managementsysteem. Tevens zal de directie een voorbeeldfunctie vervullen op dit gebied.

Hazebroek en Tamerus B.V. voert een actief beleid met betrekking tot langdurig zieken. Indien een werknemer langdurig ziek is, zal gezocht worden naar aangepast werk.

Door de directie is besloten om een KAM-handboek op te zetten en in te voeren in de organisatie. Het KAM-handboek is zodanig ontworpen dat eventuele tekortkomingen aan het licht komen zodat deze kunnen worden gecorrigeerd en in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Voor het onderhoud van het KAM-systeem zijn er door de directie twee KAM-coordinatoren aangewezen, in de personen van Jordy Heuvelman en Cees Bregman. De directie draagt samen met hen de verantwoordelijkheid voor de naleving van de vastgestelde procedures.

De directie heeft zich verder de volgende algemene doelstellingen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid opgelegd:

- actief inspelen op eisen en wensen van de opdrachtgever door goede omgang en   pro-actieve communicatie;
- een maximale ondersteuning van de opdrachtgever door advisering en het aanbieden van totaaloplossingen;
- streven naar continue verbetering van het KAM-systeem;
- handhaven en verhogen van het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers;
- nakomen van de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers.

Daarnaast heeft de directie de volgende algemene doelstellingen met betrekking tot het veiligheidsbeleid gesteld:

- het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers, omwonende en alle andere personen die in aanraking komen met activiteiten en werken van Hazebroek &   Tamerus Wegenbouw B.V.;
- voorkomen van materiële en milieuschade;
- voorkomen van hinder en overlast;
- voorkomen van persoonlijk letsel bij medewerkers en derden;
- streven naar continue verbetering op het gebied van VGM;

Met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft de directie het volgende bepaald. Hazebroek & Tamerus B.V. neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit maakt het bedrijf bewuste keuzes.

Hazebroek en Tamerus B.V. richt zich op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor de mens, maatschappij en milieu, zowel nu als in de toekomst

De directie streeft naar een zorgvuldige balans op sociaal (People), milieutechnisch (Planet) en economisch (Profit) gebied d.m.v.:

- aanschaf van energiezuinig, milieu- en gezondheidsbesparend materieel;
- het bevorderen van de ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerkers;
- het duurzaam en verantwoordelijk inkopen van producten en diensten, bijv. de inkoop   en verwerken van FSC-hout (zie certificaat FSC);
- voortdurend zoeken, inspelen en creëren van nieuwe kansen op het gebied van      duurzame producten, diensten en methoden.

Meer specifieke en meetbare doelstellingen worden vastgelegd in de jaarlijks uit te voeren directiebeoordeling van het KAM-systeem. Tijdens deze directiebeoordeling wordt geëvalueerd of de gestelde doelstellingen zijn behaald en welke maatregelen getroffen moeten worden om desbetreffende doelstellingen te optimaliseren.

Deze beleidsverklaring wordt minimaal 3-jaarlijks herzien of eerder indien noodzakelijk.

27 november 2017,

Mevr. C. Tamerus
Directeur